หน่วยงานส่วนกลาง    
sort10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร sort10 หน่วยสอบภายใน sort10 สำนักงานเลขานุการกรม
sort10 กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน sort10 กองบริหารทรัพยากรบุคคล sort10 กองพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน
sort10 กลุ่มเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและพัฒนานวัตกรรม sort10 กองแผนงานและงบประมาณ sort10 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
sort10 ส่วนงานวิจัยและพัฒนา sort10 ศูนย์อำนวยการ ศอ.กต. sort10 สถาบันพัฒนาทรัพยากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
sort10  sort10 sort10 
. . .
ศูนย์ฝึกและอบรมฯ    
sort10ศูนย์ฝึกฯเขต 1 จังหวัดระยอง sort10ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 จังหวัดราชบุรี sort10ศูนย์ฝึกฯ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
sort10ศูนย์ฝึกฯเขต 4 จังหวัดขอนแก่น sort10ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี sort10ศูนย์ฝึกฯ  เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
sort10ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ sort10ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี sort10ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 จังหวัดสงขลา
sort10ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา sort10ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา sort10ศูนย์ฝึกฯ อุเบกขา
sort10ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี sort10ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร sort10ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก
sort10ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง sort10ศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา sort10ศูนย์ฝึกฯ  ลพบุรี
. . .
สถานพินิจฯ    
sort10สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร sort10สถานพินิจกระบี่ sort10สถานพินิจฯ กาญจนบุรี
sort10สถานพินิจ  กาฬสินธุ์ sort10สถานพินิจ กำแพงเพชร sort10สถานพินิจฯ ขอนแก่น
sort10สถานพินิจฯ จันทบุรี sort10สถานพินิจฯ ฉะเชิงเทรา sort10สถานพินิจฯ ชลบุรี
sort10สถานพินิจฯ ชัยนาท

sort10สถานพินิจฯ ชัยภูมิ

sort10สถานพินิจ ชุมพร
 sort10สถานพินิจ เชียงราย sort10สถานพินิจ เชียงใหม่ sort10สถานพินิจ ตรัง
sort10สถานพินิจ ตราด sort10สถานพินิจ ตาก sort10สถานพินิจ นครนายก
sort10สถานพินิจ ครปฐม sort10สถานพินิจฯ นครพนม sort10สถานพินิจ นครราชสีมา
sort10สถานพินิจ นครศรีธรรมราช sort10สถานพินิจ นครสวรรค์ sort10สถานพินิจ นนทบุรี
sort10สถานพินิจ นราธิวาส sort10สถานพินิจ น่าน sort10สถานพินิจ บึงกาฬ
sort10สถานพินิจ บุรีรัมย์ sort10สถานพินิจฯ ปทุมธานี sort10สถานพินิจฯ ประจวบคีรีขันธ์
sort10สถานพินิจฯ ปราจีนบุรี sort10สถานพินิจฯ ปัตตานี sort10สถานพินิจฯ พระนครศรีอยุธยา
sort10สถานพินิจฯ พังงาน sort10สถานพินิจฯ พัทลุง sort10สถานพินิจฯ พิจิตร
sort10สถานพินิจฯ พิษณุโลก sort10สถานพินิจฯ เพชรบุรี sort10สถานพินิจ เพชรบูรณ์
sort10สถานพินิจฯ แพร่ sort10สถานพินิจฯ พะเยา sort10สถานพินิจฯ ภูเก็ต
sort10สถานพินิจฯ มหาสารคาม sort10สถานพินิจฯ มุกดาหาร sort10สถานพินิจฯ แม่ฮ่องสอน
sort10สถานพินิจฯ ยะลา sort10สถานพินิจฯ ยโสธร sort10สถานพินิจฯ ร้อยเอ็ด
sort10สถานพินิจฯ ระนอง sort10สถานพินิจฯ ระยอง sort10สถานพินิจฯ ราชบุรี
sort10สถานพินิจ ลพบุรี sort10สถานพินิจ ลำปาง sort10สถานพินิจฯ ลำพูน
sort10สถานพินิจฯ เลย sort10สถานพินิจฯ ศรีสะเกษ sort10สถานพินิจฯ สกลนคร
sort10สถานพินิจฯ สงขลา sort10สถานพินิจฯ สตูล sort10สถานพินิจฯ สมุทรปราการ
sort10สถานพินิจฯ สมุทรสงคราม sort10สถานพินิจฯ สมุทรสาคร sort10สถานพินิจฯ สระแก้ว
sort10สถานพินิจฯ สระบุรี sort10สถานพินิจฯ สิงห์บุรี sort10สถานพินิจฯ สุโขทัย
sort10 สถานพินิจฯ สุพรรณบุรี sort10สถานพินิจฯ สุราษฎร์ธานี sort10สถานพินิจฯ สุรินทร์
sort10สถานพินิจฯ หนองคาย sort10สถานพินิจฯ หนองบัวลำภู sort10สถานพินิจฯ อ่างทอง
sort10สถานพินิจฯ อุดรธานี sort10สถานพินิจฯ อุทัยธานี sort10สถานพินิจฯ อุตรดิตถ์
sort10สถานพินิจฯ อุบลราชธานี sort10สถานพินิจฯ อำนาจเจริญ  
. . .