Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\HRM3\includes\class.mysql.php on line 182
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
===กองบริหารทรัพยากรบุคคล ===
EnglishThai  
****ส่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2564 ของ ศ.ฝ./ส.พ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563** หนังสือที่ ยธ 06102/ว 1822 ลงวันที่ 9 ต.ค.63//  
เมนูหลัก
การลาเป็นกะเวลา
weblink
e-Learning
e-Learning
e-Learning
e-Learning
e-Learning
e-Learning
e-Learning

ระบบบำเหน็จบำนาญ

  
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๓
พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓

พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลำพูน
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๔๕

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ.๒๕๔๖
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนร่วมกันระหว่าง พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๕
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๙
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ฯ พ.ศ.๒๕๔๙
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานขั้นตำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ.๒๕๔๙
กฎกระทรวง กำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมต่อเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙
กฎกระทรวง กำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙
กฎกระทรวง กำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.๒๕๔๙

ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชนได้รับ และการปฏิบัติตนระหว่างที่ได้รับประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกไปศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการกำหนดสถานที่อื่นและการเรียกบุคคลมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อื่นและการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการแจ้ง วิธีการที่เจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่พยานและการสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานกำกับการปกครองในคดีครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าตอบแทนอย่างอื่นของผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าตอบแทนอย่างอื่นของคณะกรรมการสหวิชาชีพที่ไมใช่เจ้าหน้าที่สถานพินิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจ พ.ศ.๒๕๕
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสหวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการนำบทบัญญัติของกฎหมายมาบังคับใช้กับสถานที่ที่กำหนดในหมวด ๔ หรือสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนฝึกอาชีพของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนฝึกอาชีพของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๗

อนุสัญญา

  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
  ข้อแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (ข้อแนะนำแห่งกรุงริยาด)
  กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง)
  กฎสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ

ประมวลกฎหมาย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๑
ประมวลกฎหมายอาญา(ปรับปรุงแก้ไขวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๑)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุงล่าสุด ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๑)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่๒๓) พ.ศ.๒๕๔๘

 *  กฎ ก.พ.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามาถปฏิบัติราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๒

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนฯ

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดฯ

 * ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการแฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

  * พระราชบัญญัติ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 *  ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


*  หนังสือเวียนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หนังสือเวียนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๒ - ว ๑๖๕๖ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง แจ้งคำสั่งมอบอำนาจ

หนังสือเวียนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๒ - ว ๑๖๖๘ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง แจ้งคำสั่งมอบอำนาจ

หนังสือเวียนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๒ - ว ๔๒๖ ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งคำสั่งมอบอำนาจ

*  หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖ว - ๕๐ พ.ค. ๒๕๔๑ เรื่อง การอุธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖ว - ๕๐ พ.ค. ๒๕๔๑ เรื่อง อำนาจการลงโทษภาคฑัณฑ์ ตัดค่าจ้าง
ลดขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ

*  หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ - ว ๑๙ ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๗
เรื่อง วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ - ว ๑๖ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔
เรื่อง วิธีการก่อนดำเนินการตามบทเฉพาะการแห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒ - ว ๒๐ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒ - ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒ - ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)


*  สวัสดิการเกื้อกูล

  พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 * เงินรางวัลประจำปี

  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีhack forum Cocuk oyun halisi Cocuk oyun halilari Oyun halisi hacklink Prefabrik cami halisi cami halisi Cami Supurgesi cami halisi cami halisi cami halisi cigkofte evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat mng evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis tasima yurtici evden eve nakliyat yurtici evden eve nakliyat icel evden eve nakliyat Casino Canli Casino Casino Siteleri Rulet Casino Siteleri Casino Bahis Siteleri Slot Bahigo 1xbet Deneme Bonusu Mac ozetleri Kiralik bahis sitesi Kiralik bahis sitesi Kiralik bahis sitesi seo hizmeti Paykwik Paykwik facebook begeni hilesi istanbul evden eve nakliyat Esya Depolama Ofis Tasimaciligi sariyer evden eve nakliyat florya evden eve nakliyat atasehir evden eve nakliyat kurtkoy evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat besiktas evden eve nakliyat etiler evden eve nakliyat